Selasa, 12 Oktober 2010

Ye She De Mei Hao

Hai te se nien mien yen pu cie
Cung yi he tian
Cai ti ting hu sien ciao huei
Ai ru kuo cou te kou yuen
Ying kai ye huei ken sing fu siang cien

Cheng nuo chang chang hen siang hu thei
Mei lit e fei
Phan sien ran hou pu cien
Tan wo siang sin ni kei wo te she yen
Cui siang yi ting huei lai te chun thien

Reff ::
Wo she chung tai ce ni ai te wei siao
Yu lu shang sin cao wo yi she te mei hao
Pu siao sin tan lei hua cui ciao
Ciu yung ni wo kuo te shou mo tiao

Caituo te feng cing ye chung pu thing khao
Ce yi sin sin cao wo yi she te mei hao
You te ren shou pu ching na li hao
Tan ciu shei tout hi tai pu liao

Cai cuei khai she ten a yi miao
You sie she cao y icing cu ting yao tao lao
Suei ran ming yin ai khai wan siao
Cen sin huei he cen sin yi tao
2 komentar:

Cekidot

A